Zorg

Netwerk Wonen-Zorg-Welzijn stelt manifest op

Verzonden naar alle nieuwe gemeenteraadsleden van Brabant

Netwerk Wonen-Zorg-Welzijn

Samen met de partners heeft de provincie Noord-Brabant in het Brabants Netwerk Wonen-Zorg-Welzijn een manifest opgesteld. Deze is verzonden naar alle nieuwe gemeenteraadsleden van Brabant. Het netwerk roept gemeenten op om de urgentie van de opgave ‘wonen-zorg-welzijn voor senioren’ een plaats te geven in de woningbouwprogrammering. Omdat de vergrijzing tot 2040 sterk toeneemt, zo worden we qua leeftijd ouder en groeit ook het aantal ouderen, moet er nu actief en concreet op de woningbehoefte van senioren worden ingespeeld.

Het Brabants Netwerk Wonen-Zorg-Welzijn bestaat uit een grote diversiteit aan partners. Van banken, gemeenten, zorgorganisaties tot verzekeraars. Het vormt een brede en sterke afspiegeling van de maatschappij. Het netwerk vraagt gemeenten in het manifest om in de bestuursakkoorden en in de referentiekaders van de raad de urgentie van de opgave goed op te nemen en te borgen. Vertaald in concrete kwantitatieve en kwalitatieve doelstellingen en ambities en een programmatische uitwerking. Zo wordt het woningaanbod voor senioren verrijkt, én ontstaat ruimte en beweging voor andere groepen op de vastzittende woningmarkt. Opdat het voor senioren nu en in 2040 goed wonen is, in een goede balans en samenhang tussen wonen, zorg en welzijn.

Visies

Uit woonzorganalyses en woonzorgvisies van gemeenten volgt een programmatische uitwerking. En deze wordt ook weer vertaald naar gerelateerde visies op het gebied van wonen, zorg, welzijn en leefbaarheid, en het gemeentelijk grondbeleid. Voorbeelden van de uitwerking zijn andere woonvormen, versterking van de informele netwerkstructuur, wijk- en dorpsaccommodaties voor zorg en welzijn, inzet van ondersteunende technologie en oplossing van mobiliteitsvraagstukken. Waarbij langer thuis wonen en zelfredzaamheid uitgangspunten zijn. Ook om de zorg betaalbaar te houden. En omdat groei van het zorgpersoneel niet realistisch is.

Regie gemeenten

Gemeenten moeten hierin de regierol oppakken. Daarbij krijgen ze steun van de vele ketenpartners, zoals de provincie. Maar ook door (aankomende) senioren en seniorenorganisaties in de gemeenten zelf.

Het Brabantse netwerk Wonen-Zorg-Welzijn nodigt alle gemeenten in Brabant uit om aan te haken bij het Brabants Netwerk Wonen-Zorg-Welzijn. En mee te bouwen aan een actiegerichte agenda zodat er ook resultaten geboekt gaan worden. En die ervoor zorgt dat er van deze succeservaringen een olievlekwerking uit kan gaan.

WoonZorgwijzer

Een ondersteunend en resultaatgericht instrument geïnitieerd door de provincie is de WoonZorgwijzer. Dit gratis instrument brengt op een laag schaalniveau in kaart hoeveel personen bepaalde aandoeningen hebben en tot welke beperkingen deze mogelijk leiden in het dagelijks leven. En hoe dat zich in de toekomst ontwikkelt. De wijzer is een bruikbaar hulpmiddel bij het opstellen van een lokale of regionale woonzorganalyse. Het leggen van een basis om te komen tot een woonzorgvisie, en samenwerkings- en uitvoeringsafspraken tussen alle betrokkenen.

Vorig bericht Saniweb tweede keer op rij beste webshop
Volgend artikel Brabant aan de slag met vernieuwend boeren

Nu op WijBrabant